مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

انتشارات قبولی

مقطع : مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۸