ریاضیات و آمار

انتشارات قبولی

مقطع : مدیریت نساجی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱