اصول و مبانی مدیریت

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی فناوری اطلاعات
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۸