ریاضی عمومی

انتشارات قبولی

مقطع : آمار
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۳