زبان عمومی و تخصصی

انتشارات قبولی

مقطع : حسابداری
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۷