مبانی بیومکانیک

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی مکانیک
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۷