درک تصویر و خلاقیت نمایشی

انتشارات قبولی

مقطع : هنرهای نمایشی و سینما
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۷