اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

انتشارات قبولی

مقطع : مدیریت
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۷