دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل

انتشارات قبولی

مقطع : مدیریت
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۷