ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات

انتشارات قبولی

مقطع : علوم کامپیوتر
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۶