تحقیق در عملیات ۱

انتشارات قبولی

مقطع : علوم کامپیوتر
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱