تئوری احتمال و آمار مهندسی

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی صنایع- کد ۱۲۵۹
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۸