انتقال جرم و عملیات واحد (۱و۲)

انتشارات قبولی

مقطع : مجموعه مهندسی شیمی - کد (۱۲۵۷)
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۹