پتروفیزیک و چاه‌نگاری

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی نفت - کد: ۱۲۵۳
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۹