مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) کد۱۳۰۶
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۹