جغرافیای شهری و روستایی

انتشارات قبولی

مقطع : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۸