استاتیک، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی معدن ـ کد ۱۲۶۸
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱۰