شیمی‌فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی پلیمر ـ کد ۱۲۵۵
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۹