سینتیک و طراحی راکتور

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۹