ترمودینامیک و مکانیک سیالات

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۹