مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

انتشارات قبولی

مقطع : علوم جغرافیایی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۶