احتمال ۱و۲ و فرایندهای تصادفی ۱

انتشارات قبولی

مقطع : مجموعه ریاضی-کد ۱۲۰۸
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱