فرایند ریسندگی

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی نساجی(تکنولوژی نساجی)
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱